Nejprodávanější produkty

Obchodní podmínky E-shopu semena-sazenice.cz

 

identifikační číslo 09686495

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.semena-sazenice.cz

Obchodní podmínky obchodní společnosti Květiny-semena, eshop: Semena-sazenice.IČO:09686495

I.Všeobecná ustanovení1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „OZ“), o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),a dalších účinných právních předpisů.2.Zákazníkem internetového obchodu Semena-sazenice, kvetiny-semena je: i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona(dále jen „spotřebitel“),nebo i)osoba odlišná od spotřebitele (tyto dva typy zákazníků dále jen „kupující“). 3.Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.semena-sazenice.cz. 4.Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek,a potvrzuje, že se jak s těmito obchodními podmínkami, tak s reklamačním řádem řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se jak s těmito obchodními podmínkami, tak s reklamačním řádem seznámit.5.Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.6.Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.7.Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva1.Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na

straně 2 z 8 základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo se již zboží nevyrábí a/nebo se již zboží nedodává a/nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a nebo vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího a nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.2.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.3.Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem v14denní lhůtě dle §1829 odst. 1 OZ, je spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.4.5.Při úhradě zboží zákazníkem skrze platební metodou……. je splatnost kupní ceny zboží 14 dní ode dne převzetí zboží kupujícím. Tato splatnost může být dále společností semena-sazenice. prodloužena dle jednotlivých marketingových akcí společnosti.

III. Práva z vadného plnění1.Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:a)má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,b)se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,c)zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,d)je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti e)vyhovuje požadavkům právních předpisů.

strana 3 z 83.Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu má kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.4.Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.5.Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba,je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:a)u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;b)u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;c)u zánovního zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí; a u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí.6.Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí u nového a rozbaleného zboží, v délce dvaceti jednoho měsíce od převzetí u zánovního zboží a v délce dvanácti měsíců u použitého zboží(netýká se použitých semen,osiva).7.Pro účely článku III. odst. 5.a 6.těchto obchodních podmínek:a)rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní;b)zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční;c)použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.8.Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.9.ČlánekIII. odst. 2.těchto obchodních podmínek se nepoužije:i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

IV. Právo na odstoupení od smlouvy1.Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitelv souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.2.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.3.Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího semena-sazenice@email.cz .cz.4.V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele(kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

strana 5z 8spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.5.Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle §1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle §1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenudle § 1833 OZ.6.Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:a)o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,b)o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,c),d)o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,e)o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.7.V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V. Evidence tržeb1.Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“),je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.2.Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku1.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VII.Závěrečná ustanovení 1.Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy semena-sazenice@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.2.Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.3.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.4.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.